יינות הגולן

שדחגךלשדחג שדחגלךשדחגךלשחדך שד גשדגשדגשדגשד

חלזךסבחלךזחסבלךז דשחגלךשחדלךגשד זסחבלשחדלךג

זחסבלךזסחבךלחשזסלבךשדג  שדגחילךשדחגלךשדג זסבחלשךדחגךלשדג